Choď na obsah Choď na menu
 


História

   

     Dobrovoľný hasičsky zbor v Jarovniciach bol založený z iniciatívy obetavých nadšencov plných zapálenia pre vec požiarnej ochrany v roku 1921. Prvým veliteľom v obci sa stal Andrej Makara, zástupcom veliteľa a tajomníkom  Skoloda František. Požiarne družstvo tvorili: Jakabčin Ján, Novotný Vincent, Novotný Ján, Krištof Jozef, Gaľa Jozef, Váhovský Jakub, Kovaľ Barolomej a rad ďalších členov.  Boli to ľudia obetaví, odhodlaní postaviť sa za spoločné záujmy – chrániť životy a majetok svojich spoluobčanov. Najmenej dvakrát až trikrát mesačne, hlavne v jarných a letných mesiacoch sa vykonával výcvik hasičského zboru ako aj poplachové cvičenia. Finančné prostriedky na zakúpenie rovnošiat, výstroja a výzbroja zabezpečovali členovia rôznymi zbierkami a darmi od občanov, usporiadaním kultúrnych podujatí a ľudových veselíc. Vedenie DHZ už v prvej etape svojej činnosti kládlo veľký dôraz na disciplínu členov, na protipožiarnu prevenciu a vynaložilo veľké úsilie na získanie potrebnej techniky i priestorov pre činnosť DHZ a sklad materiálu. Uvedomovali si dôležitosť tejto činnosti, pretože požiare vznikali nielen v dôsledku živelných pohrôm ale často z nedbalosti či úmyselne. Funkcionári DHZ od roku 1921 až do roku 1930 v nezmenenom zložení zabezpečovali úlohy, ktoré im boli uložené obecnými úradmi a vyššími nadriadenými orgánmi. Zbor vlastnil štvorkolesovú dvojvalcovú ručnú striekačku, na vtedajšie časy veľmi výkonnú, ktorá aj v neskorších rokoch dokázala svoju spoľahlivosť. Na uskladnenie techniky slúžila v začiatkoch kočikáreň pri dolnom kaštieli, ktorá v minulosti slúžila na uskladnenie kočiarov tunajších feudálnych panovníkov. Ďalšie hasičské náradie tvorili vedrá, rebríky a háky na strhávanie drevených konštrukcií. Povinnosťou každého občana bolo mať toto hasičské náradie vo svojom príbytku, čo bolo prísne kontrolované členmi hasičského zboru.

    Od roku 1939 až do roku 1953 zastával funkciu veliteľa DHZ Jakub Váhovský. Tragické udalosti druhej svetovej vojny neobišli ani Jarovnice. Viacerí členovia hasičského zboru museli narukovať a požiarna ochrana bola zatlačená do pozadia. No aj v ťažkých rokoch okupácie našej vlasti ako aj povojnových rokoch si svoje úlohy plnili čestne a zodpovedne. Po oslobodení obce sa aj v Jarovniciach začala povojnová obnova.

    Rok 1950 priniesol do organizačnej štruktúry protipožiarnej ochrany významné zmeny. Bol prijatý nový zákon číslo 62 „O ochrane pred požiarmi  a inými živelnými pohromami“. 

    V roku 1980 bol na výročnej členskej schôdzi do funkcie predsedu ZO ZPO zvolený p. Ladislav Dlugoš a za veliteľa zboru Ján Makara.  V nasledujúcich rokoch požiarna ochrana natoľko zaujala mladých ľudí, že DPZ mal pri previerkach pripravenosti zastúpenie v kategórií plameň, dorast, muži a ženy. Na základe dlhodobej koncepčnej práce v našej organizácii nám dodala Okresná správa požiarnej ochrany v Prešove novú cisternovú automobilovú striekačku CAS 25 s výstrojou a výzbrojou. Najlepšie výsledky pri previerkach pripravenosti sme dosiahli po roku 1984, kedy mužstvo mužov a žien postúpilo na krajské kolo. Členkami požiarneho družstva boli Jana Kostolníková, Ľudmila Kostolníková, Marika Kostolníková, Mária Kočišová, Jitka Marciňáková, Marta Váhovská, Hanka Lukáčová, Eva Novotná a Jarmila Stanková. Úspešné družstvo mužov tvorili Jozef Roba,  Peter Spišák, Stanislav Novotný, Ladislav Tkáč, František Marciňák, Miroslav Trišč, Martin Novotný a Anton Kandra.

    Od roku 1994 funkciu predsedu DPZ v Jarovniciach zastáva Anton Kandra. Nezabudnuteľným dňom pre našu obec ostane 20. júl 1998. Je to deň,  kedy našu obec postihla povodeň z tragickými následkami. Mohutný príval vody bol neúprosný. Bral všetko čo mu prišlo do cesty. Zanechal po sebe nielen materiálne škody, ale aj straty na ľudských životoch. Za obeť mu padlo 52 ľudských životov. Na odstraňovaní následkov povodne sa náš požiarny zbor zúčastnil požiarnou technikou CAS 25 a dvoma prenosnými striekačkami PS 12. Pri likvidácii  vzniknutých škôd  sa najviac podieľali Martin Tkač, Anton Kandra, Kamil Novotný, Jozef Roba, Ján Kolarčík a Ján Makara.  Za obetavú prácu a úsilie vynaložené pri vykonávaní záchranných prác bolo nášmu dobrovoľnému požiarnemu zboru vyslovené poďakovanie od ministra vnútra SR. Aj počas tohto funkčného obdobia dochádza ku každoročnému obmene súťažiaceho kolektívu mužov a žien. V tomto roku nás príjemne prekvapilo novozložené družstvo žien, ktoré v zložení Eva Dlugošová, Radka Dludošová, Helena Huľová, Lucia Huľová, Katarína Novotná, Anna Molčanová, Zuzana Štofanková, Antónia Gáborová, Marcela Horenská, Helena Marciňáková a Lucia Molčanová  postúpilo na krajskú súťaž previerok pripravenosti.

    Od roku 2017 ma DHZ Jarovnice nový výbor, na čele ktorého je Peter Jacko. Zbor má 30 prispievajúcich členov. Členovia venujú veľkú pozornosť výcviku členov a preventívnym protipožiarnym opatreniam. Uvedomujú si dôležitosť tejto činnosti, pretože požiare vznikajú nielen v dôsledku živelných pohrôm ale často z nedbalosti či úmyselne. Isté je však, že svojou obetavou a neúnavnou prácou, bez ohľadu na všetky problémy, ťažkosti i nepochopenie pomáhajú obci a zachráňujú veľké materiálne hodnoty i ľudské životy.